Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024

Gösterim: 413

Görev Yetki ve Sorumluluklar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinin faaliyet ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim faaliyeti, idarelerin yönetim ve kontrol yapılarının ve malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkiliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıklarının korunduğuna, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir. İç denetçilerin, görevlerin yerine getirilmesinde anılan Kanun ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan yetkileri ve sorumlulukları bulunmaktadır.

 

İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri

 

İç denetim faaliyeti İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanan program dahilinde yürütülmekte; bu bağlamda program, Rektörün, üst yöneticilerin ve diğer ilgililerin görüşleri dikkate alınarak Üniversitenin en riskli süreçlerine öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.

İç denetim faaliyetinin amacı denetlenen süreç ve faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun incelenmesi olurken; hedef denetimler sonucunda Üniversite süreç ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması, olası sapmaların giderilmesine ilişkin öneriler getirilmesi olarak belirlenmiştir.

 

Temel Politikalar ve Öncelikler

 

İç Denetim Birimi olarak;

• İç Denetim faaliyetlerini iç denetim standartlarına ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmek,

• Üniversitenin iş, risk, yönetim ve kontrol süreçleri gözden geçirmek,

• Denetimde risk odaklı yaklaşımı benimsemek,

• Denetimlerde, denetlenen birimlerin iç kontrol süreçlerindeki zayıflıkların veya geliştirilmesi gereken alanların ortaya çıkarılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla birim yöneticileriyle birlikte ortak aksiyon planları hazırlamak,

• İç denetim faaliyetleri sonucunda birim ile mutabık kalınan ve aksiyon planına bağlanan önerilerin planlandığı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini izlemek,

• Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini beraber yürütmek,

• İç denetim konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla etkinliklere katılmak,

• Ortak politikaların belirlenmesi, karşılıklı roller ve beklentilerin açıklığa kavuşturulması ve olası problemlerin çözümü amacıyla paydaşlarla yakın işbirliği sağlamak
   temel politikamız ve önceliğimizdir.